ស្ថានីយ៍ផ្សាយរបស់វិទ្យុនិងទូរទស្សន៍បាយ័ន

ស្ថានីយ៍ផ្សាយរបស់វិទ្យុនិងទូរទស្សន៍បាយ័ន
– ស្ថានីយទូរទស្សន៍បាយ័នផ្សាយតាមអង់តែន ១៨ ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃ- ស្ថានីយវិទ្យុបាយ័នផ្សាយតាមផ្កាយរណប ១៨​​ ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃ
– ស្ថានីយទូរទស្សន៍បាយ័នផ្សាយតាមផ្កាយរណប ABS-1 C-Band និង KU-Band satellite thaicom 5  ២៤ ម៉ោង

ស្ថានីយ៍ ផ្សាយ បន្ដ របស់ ទូរទស្សន៍ បាយ័ន ព័ត៌ មាន BTV-News

ស្ថានីយ៍ផ្សាយរបស់ទូរទស្សន៍បាយ័នព័ត៌មាន BTV-News
– ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍បាយ័នព័ត៌មាន BTV-News ផ្សាយតាមប្រព័ន្ធផ្កាយរណប ២៤ ម៉ោង តាមរយះ satellite Thai cam 5​ KU-Band
​​- ស្ថានីយទូរទស្សន៍បាយ័នព័ត៌មាន​ BTV-News ផ្សាយតាមអង់តែន ២៤ ម៉ោង

ស្ថានីយ៍ផ្សាយរបស់ទូរទស្សន៍ ETV

ស្ថានីយ៍ផ្សាយរបស់ទូរទស្សន៍បាយ័នព័ត៌មាន ETV

តំបន់ផ្សាយ របស់ អ គ្គ នាយក ដ្ឋាន វិទ្យុ និង ទូរ ទស្ស ន៍ បាយ័ន

ល.រ ឈ្មោះ ស្ថានីយ៍ ហ្វ្រេកង់ វិទ្យុ កម្លាំង ផ្សាយ ហ្វ្រេកង់ ទូរទ្សន៍ កម្លាំង ផ្សាយ
០១ ស្ថានីយ៍ធំ (ភ្នំពេញ) FM 95 MHz 10+30 KW TV 27 UHF 10 KW
០២ ស្ថានីយ៍ កំពង់ចាម FM 91.5 MHz 10 KW TV 12 VHF 2 KW
០៣ ស្ថានីយ៍ សៀមរាប FM 93 MHz 10 KW TV 8 VHF 2 KW
០៤ ស្ថានីយ៍ ខេត្តព្រះសីហនុ FM 92 MHz 3 KW TV 27 UHF 1 KW
០៥ ស្ថានីយ៍ ខេត្តស្ទឹងត្រែង FM 92 MHz 2 KW TV 27 UHF 1.5 KW
០៦ ស្ថាននីយ៍ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ FM 97.5 MHz 5 KW TV 27 UHF 1 KW
០៧ ស្ថានីយ៍ ខេត្តស្វាយរៀង FM 95.5 MHz 2 KW TV 32 UHF 1 KW
០៨ ស្ថានីយ៍ ខេត្តកំពង់ធំ FM 91 MHz 2 KW TV 32 UHF 1 KW
០៩ ស្ថានីយ៍ ខេត្តពោធិសាត់ FM 91.5 MHz 2 KW TV 27 UHF 1 KW
១០ ស្ថានីយ៍ ខេត្តកំពត FM 91 MHz 2 KW TV 25 UHF 1 KW
១១ ស្ថានីយ៍ ខេត្តឧត្តេមានជ័យ FM 94 MHz 5 KW TV 27 UHF 2 KW
១២ ស្ថានីយ៍ ខេត្តព្រះវិហារ FM 95 MHz 2.5 KW TV 25 UHF 1 KW
១៣ ស្ថានីយ៍ ខេត្តក្រចេះ FM 91 MHz 2.5 KW TV 23 UHF 1 KW
១៤ ស្ថានីយ៍ ខេត្តរតនគិរី FM 94 MHz 2.5 KW TV 23 UHF 1 KW
១៥ ស្ថាននីយ៍ ខេត្តបាត់ដំបង FM 104 MHz 2.5 KW TV 23 UHF 1 KW
១៦ ស្ថាននីយ៍ ខេត្តមណ្ឌលគិរី FM 95.MHz 2.5 KW TV CH 25 1 KW
១៧ ស្ថាននីយ៍ ខេត្តកោះកុង FM 93.MHz 2.5 KW TV CH 23 1 KW