សមាគមគ្រូពេទ្យកុមារកម្ពុជា បានបើកសិក្ខាសាលាស្តីពី ជំងឺអាឡែកហ៊ី្សចំណីអាហារលើកុមារ និងជំងឺហឺត

519