ជំំនន់ទឹកភ្លៀងចូលលិចក្រុងកំពតកាលពីព្រឹកមិញ

    537