ឯកឧត្តម ហ៊ុន ម៉ាណែត៖ ចំណេះដឹងគឺជាកត្តាសំខាន់ណាស់ដើម្បីអប់រំផ្នត់គំនិតប្រជាពលរដ្ឋអោយយល់ពីការគោរពស្រឡាញ់គ្នាការថែរក្សាសន្តិភាពនិងសុខដុមរមនីយកម្មសាសនាក្នុងការចូលរួមអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិ

1419

ឯកឧត្តម ហ៊ុន ម៉ាណែត៖ ចំណេះដឹងគឺជាកត្តាសំខាន់ណាស់ដើម្បីអប់រំផ្នត់គំនិតប្រជាពលរដ្ឋអោយយល់ពីការគោរពស្រឡាញ់គ្នាការថែរក្សាសន្តិភាពនិងសុខដុមរមនីយកម្មសាសនាក្នុងការចូលរួមអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិ