ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវរកឃើញបង្គោលព្រំដែនសម័យបារាំង បានជាច្រើនបង្គោលរួចហើយ

417