ថ្នាក់ដឹកនាំបញ្ជូនទ័ពមួកខៀវកម្ពុជា ដាសតឿនឲ្យកងកំលាំងត្រៀមប្តូរត្រូវខិតខំគោរពវិន័យ និងរក្សាកិត្តិយសជាតិ

2428