ពលរដ្ឋ​ក្រុង​ព្រៃវែង​​ស្នើ​សុំ​ឲ្យ​អភិបាល​ក្រុង​ជួស​ជុល​ផ្លូវ​លំ​៤កន្លែង​

3098