សេចក្ដីជូនដំណឹង របស់អគ្គិសនីកម្ពុជា ស្ដីពីៈ ការផ្អាកការផ្គង់ផ្គង់អគ្គិសនីនៅតាមតំបន់មួយចំនួន

455