កិច្ច​ប្រជុំ​ខេត្ត​ជាប់​ព្រំ​ដែន​កម្ពុជា​ វៀតណាម បាន​លើក​យក​បញ្ហា​ព្រំដែន​ដែល​​មាន​​ភាព​​តាន​តឹង

2024