ចិន​​ និង​អាមេរិក​អាច​ប្រឈម​មុខ​ដាក់​គ្នាដែរឬទេ​? បើ​អាមេរិក​នៅ​តែ​បំពាន​លើដែន​ទឹក​របស់ចិន​

    3005