ក្រុមវិជ្ជបណ្ឌិតកេងក្នុងអាការរៈដូចស្លាប់តវ៉ាការសម្លាប់រង្គាលបុគ្គលិកពេទ្យនៅស៊ីរី

853