កុមារាឥស្លាមកម្ពុជានៅភូមិចាមលើ ឃុំព្រែកថ្មី ស្រុកកោះធំ ខេត្តកណ្តាលចំនួន ១៨០នាក់ទទួលបានការធ្វើ ខ តាន់ដោយឥតគិតថ្លៃ

    967

    កុមារាឥស្លាមកម្ពុជានៅភូមិចាមលើ ឃុំព្រែកថ្មី ស្រុកកោះធំ ខេត្តកណ្តាលចំនួន ១៨០នាក់ទទួលបានការធ្វើ ខ តាន់ដោយឥតគិតថ្លៃ