អគ្គស្នងការនគរបាលជាតិ បញ្ជាក់ថាបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌឆ្នាំនេះចំនួនគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ថយចុះតែអំពើឃាតកម្មកើនឡើង

1325

អគ្គស្នងការនគរបាលជាតិ បញ្ជាក់ថាបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌឆ្នាំនេះចំនួនគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ថយចុះតែអំពើឃាតកម្មកើនឡើង