ក្រសួងបរិស្ថានជូនដំណឹងស្តីពីលទ្ធផលនៃការពិនិត្យ និងវាយតម្លៃគម្រោងវិនិយោគសម្បទានដីសេដ្ឋកិច្ច និងគម្រោងវិនិយោគឥណទានកាបូន

354