ព្រះករុណា​ព្រះមហាក្សត្រ​​ផ្ញើ​ព្រះ​រាជ​សារ​ជូន​រដ្ឋសភា​ក្នុង​ឱកាស​បើក​បវេសនកាល​នៃ​រដ្ឋសភា​សម័យ​ប្រជុំ​រដ្ឋសភា​លើក​ទី៥​នីតិកាល​ទី​៥

759
ព្រះករុណា​ព្រះមហាក្សត្រ​​ផ្ញើ​ព្រះ​រាជ​សារ​ជូន​រដ្ឋសភា​ក្នុង​ឱកាស​បើក​បវេសនកាល​នៃ​រដ្ឋសភា​សម័យ​ប្រជុំ​រដ្ឋសភា​លើក​ទី៥​នីតិកាល​ទី​៥
ព្រះករុណា​ព្រះមហាក្សត្រ​​ផ្ញើ​ព្រះ​រាជ​សារ​ជូន​រដ្ឋសភា​ក្នុង​ឱកាស​បើក​បវេសនកាល​នៃ​រដ្ឋសភា​សម័យ​ប្រជុំ​រដ្ឋសភា​លើក​ទី៥​នីតិកាល​ទី​៥