តម្លៃប្រេងឥន្ធនៈនៅលើទីផ្សារអន្តរជាតិ នៅតែ​បន្តធ្លាក់ចុះ​ ៣លីត្រមួយដុល្លារអាមេរិក

585