សហគ្រិនក្នុងស្រុកប្រឈម នឹងហានិភ័យខ្ពស់នៅពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានបើកចំហរនៅចុងឆ្នាំ២០១៥ខាងមុខ

359