ក្នុងមួយឆ្នាំមានភ្ញៀវជនជាតិខ្មែរជាង ៤ពាន់នាក់ទៅកម្សាន្ដនៅទីក្រុងគួយលីង ខេត្តគ័ងស៊ី

481