មនុស្សជាង ២០០នាក់ បាត់បង់ជីវិត និងជាង ១ពាន់នាក់រងរបួសដោយគ្រោះរញ្ជួយដីក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថាន

311