មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ជំរុញឱ្យសមាគមក្រុមប្រឹក្សាថ្នាក់មូលដ្ឋានក្លាយជាយន្តការមួយ

3521