រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងសង្គមកិច្ចស្នើឲ្យអង្គការ SPK បង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលបណ្តុះបណ្តាលដើម្បីជួយដល់កុមារកំព្រារ

318