ថ្នាក់ដឹកនាំ និង មន្រ្តីរាជការរ ខេត្តកណ្ដាលបានជួបជុំគ្នាអបអរសាទរទិវាជ័យជំនះ ៩ វិច្ឆិកា លើកទី៦២

294