កម្មវិធីព័ត៌មានអន្តរជាតិ ១០ វិច្ឆិកា ២០១៥ (15h)

357