បទយកការណ៍ស្តីពី និស្សិតចូលចិត្តសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ ជាងសាកលវិទ្យាល័យនានា

354