សេចក្តីព្រាង​ច្បាប់​ស្តីពី​សហជីព ​នឹង​អនុម័ត​នៅ​ថ្ងៃ​សុក្រ​ស្អែក​នេះ​

335