រយៈពេល១២ថ្ងៃពលរដ្ឋខ្មែរជិត២ម៉ឺននាក់ចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតសាកល្បងតាមកុំព្យួទ័រ

268