ក្រសួងមហាផ្ទៃ បង្កើត​គណៈកម្មាធិការ​អនុវត្ត​ដីកា​បង្គាប់​ឱ្យ​ចាប់ខ្លួន ទណ្ឌិត សម រង្ស៊ី

527
ក្រសួងមហាផ្ទៃ បង្កើត​គណៈកម្មាធិការ​អនុវត្ត​ដីកា​បង្គាប់​ឱ្យ​ចាប់ខ្លួន ទណ្ឌិត សម រង្ស៊ី

darith-17