រដ្ឋសភា​បាន​ចេញ​សេចក្ដី​ប្រកាស​ស្ដីពី​​ការ​បាត់​បង់​ទាំងស្រុង​នូវ​សិទ្ធិ​ បុព្វសិទ្ធិ និង​សមាជិកសភាព​ជា​សមាជិក​សភា​នៃ​មណ្ឌល​ខេត្ត​កំពង់​ចាម​​​

243
រដ្ឋសភា​បាន​ចេញ​សេចក្ដី​ប្រកាស​ស្ដីពី​​ការ​បាត់​បង់​ទាំងស្រុង​នូវ​សិទ្ធិ​ បុព្វសិទ្ធិ និង​សមាជិកសភាព​ជា​សមាជិក​សភា​នៃ​មណ្ឌល​ខេត្ត​កំពង់​ចាម​​​