ឯកឧត្តម ហ៊ុន ម៉ាណែតនិងលោកជំទាវដឹកនាំសមាគមគ្រូពេទ្យពិនិត្យនិងព្យាបាលជំងឺ ជូនប្រជាពលរដ្ឋជិត ៣០០០នាក់

272