នាទីទី៥០កីឡាជប៉ុនបានបំបែកពង់មាន់របស់ខ្លួនដោយបាលលើអាកាស

1636