ដើម​ខែ​ក្រោយ​​ប្រធាន​សភា​ ព្រឹទ្ធសភា ​បណ្តា​ប្រទេស ​ជា​សមាជិក​សភា​តំបន់​អាស៊ី នឹ​ង​មក​កាន់​ប្រទេស​កម្ពុជា​ចូល​រួម​មហា​សន្និបាត​ (APA)​

265