កំពង់ស្ពឺត្រៀមកម្លាំងសមត្ថកិច្ចសម្រុះជិត ៣០០ នាក់ ដើម្បីការពារសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់

402