ថ្នាក់ដឹក​នាំ​ខេត្ត​បន្ទាយមានជ័យ​ស្នើ​អាជ្ញាធរ​បន្ត​ជួយ​ជួស​ជុល ​ឬ ​កសាង​ផ្ទះ​ជូន​ពលរដ្ឋ​

300