ចំនួនភ្ញៀវទេសចរណ៍មកខេត្តព្រះសីហនុកើនឡើងជិត ២០% ក្នុងឱកាសបុណ្យអុំទូក

302