សារាចរណែនាំ​ណែនាំ​ ស្ដីពី​ការ​ចាត់​តាំង​ទិវា​ជន​ពិការ​កម្ពុជា​លើក​ទី​១៧ និង​ជន​ពិការ​អន្តរជាតិ​លើកទី៣៣​

    430

    A3