តំណាងក្រុមហ៊ុន កោះកុង អេសអ៊ីហ្សិត សន្យាអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍ឃុំព្រែកខ្សាច់ ឲ្យក្លាយជាតំបន់ពាណិជ្ជកម្ម

274