​ស្ថានឯកអគ្គរាជទូតកម្ពុជា​ ប្រចំា​ប្រទេស​ម៉ាឡេស៊ី​បាន​ជួយ​ស្ត្រី​ខ្មែរ​ចំនួន​ពីរ​នាក់ឱ្យ​ត្រលប់​មក​ប្រទេស​កម្ពុជា​វិញ​​

289
​ស្ថានឯកអគ្គរាជទូតកម្ពុជា​ ប្រចំា​ប្រទេស​ម៉ាឡេស៊ី​បាន​ជួយ​ស្ត្រី​ខ្មែរ​ចំនួន​ពីរ​នាក់ឱ្យ​ត្រលប់​មក​ប្រទេស​កម្ពុជា​វិញ​​