ក្រសួង​បរិស្ថាន​បាន​ដាក់​តំបន់​ស្នូល​ព្រែក​ទាល់​ជា​តំបន់​រ៉ាម​សារ​ដែល​គ្រប​ដណ្ដប់​លើ​ផ្ទៃ​ដី​២១៣៤២​ហិកតា

330

photo_2015-12-02_14-07-08