ចំនួនកងទ័ពអង្គការណាតូ និងត្រូវគេបង្កើនឱ្យច្រើនជាងមុខនៅឆ្នាំក្រោយនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាន

321

https://youtu.be/ENZ-1RxGIVQ