ព្រះមហាក្សត្រ​កម្ពុ​ជា​កោតស​រសើរ​ចំពោះរា​​ជ​រដ្ឋាភិបាល​ដែល​បាន​បង្ក​លក្ខណៈ​ងាយ​ស្រួល​ដល់​ជន​ពិការ​

344