ក្រសួងរ៉ែចុះកិច្ចព្រមព្រៀងចំនួនពីរក្នុងការរុករករ៉ែលោហៈក្នុងខេត្តក្រចេះ

239