សាកលវិទ្យាល័យ​ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ​ដេប៉ាតឺម៉ង់​ប្រព័ន្ធ​ផ្សព្វផ្សាយ ​និងស​មាគមន៍​សម្ពោធ​ជា​ផ្លូវការ​នៃ​ខ្សែភាព​យន្ត​ឯក​សារ​នៃ​គម្រោង​PROJECT3​

374