ក្រុមហ៊ុន កូកាកូឡា កម្ពុជា សហការជាមួយសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជារៀបចំសិក្ខាសាលាស្ដីអំពី«ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ និងវប្បធម៌»

1276