ខុនដូរ North Park ផ្តល់សេវាកម្មដំបូងបំផុតដល់គ្រូបង្រៀននិងក្រុមគ្រួសារចុះឈ្មោះសិក្សាសាលាអន្តរជាតិ

361