ក្រុមហ៊ុនផលិតនាឡិការម៉ាក់ MIDO របស់ប្រទេសស្វីសចាប់ផ្តើមឈានចូលទីផ្សារកម្ពុជា

341