ក្នុងរយះពេល១០ឆ្នាំកន្លងមក សាលារៀនអន្តរជាតិអ៊ិសវ៉េស បានចូលរួមចំណែកអភិវឌ្ឍគុណភាពអប់រំនៅកម្ពុជា ឲ្យមានលក្ខណះស្តង់ដារអន្តរជាតិ

293