ពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ មានសំណាងឈ្នះរង្វាន់៥ម៉ឺនដុល្លារអាមេរិក ពីក្រុមហ៊ុនសែលកាត

281