កងកម្លាំងសង្គ្រោះអង់គ្លេសបន្តការងារសង្គ្រោះតាមតំបន់ទឹកជំនន់ ខណៈដែលមានមនុស្សម្នាក់បានបាត់បង់ជីវិត

398