វគ្គអប់រំនយោបាយដល់មន្ត្រីបង្គោលនិងសកម្មជនគណៈបក្សស្រុកកណ្តាលស្ទឹង

348