តម្លៃប្រេងឥន្ធនៈនៅលើទីផ្សារអន្តរជាតិ ត្រូវបានជួញដូរក្នុងតម្លៃថោកបំផុត ត្រឹមតែ៤០.៣៩ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយបារ៉ែល

352